VERGUNNINGEN

✉️ advies@dba-amsterdam.nl  📞 +31(0)20 6626560

Voor een groot aantal verbouwingen is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Na het oriënterend gesprek met de opdrachtgever wordt bepaald of en zo ja welke vergunning(en) noodzakelijk is/zijn.

Voor het verzorgen van de vergunningsaanvraag moet eerst het betreffende pand ingemeten worden.

Ook als er archieftekeningen aanwezig zijn, zal dba advies altijd controlemetingen ter plaatse uitvoeren om te voorkomen dat fouten worden overgenomen.

Daarna zullen door dba advies de tekeningen en overige noodzakelijke berekeningen, zoals onder andere daglicht, ventilatie e.d. voor de aanvragen verzorgd worden. Eventueel benodigde constructietekeningen en berekeningen zullen worden voorbereid. Voor de definitieve uitwerking hiervan wordt één van de vaste constructeurs ingeschakeld.

Na goedkeuring van het plan door de opdrachtgever zal de aanvraag omgevingsvergunning en eventuele andere noodzakelijke vergunningen via het Omgevingsloket, of de gemeente, worden ingediend.

Indien noodzakelijk voor de vergunningverlening zal door dba advies overleg met overheidsdiensten, met Welstandscommissie en overige diensten worden gevoerd.

Voor het aanvragen van splitsingsvergunningen is een ander traject noodzakelijk.

dba advies is hiervoor eveneens een betrouwbare partner voor u.

Tevens kan door dba advies het vergunningstraject voor het omzetten van zelfstandige woningen in onzelfstandige woonruimten verzorgd worden.