PRIVACYVERKLARING / DISCLAIMER

✉️ advies@dba-amsterdam.nl  📞 +31(0)20 6626560

Disclaimer

 

dba advies amsterdam heeft uiterste zorg betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet juist of onvolledig is.

 

dba advies amsterdam alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade als gevolg van eventuele onjuistheden, direct dan wel indirect ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site. Tevens behoudt dba advies amsterdam zich het recht voor de informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.

 

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van dba advies amsterdam dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. dba advies amsterdam geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

 

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van dba advies amsterdam danwel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van dba advies amsterdam.

disclaimer dba advies amsterdam.pdf

Privacy beleid dba advies amsterdam


(Laatst bijgewerkt 1 januari 2023) dba advies amsterdam respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens van u nodig. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

In ons privacy beleid leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Ons privacy beleid is van toepassing op de activiteiten van dba advies amsterdam en op de websites www.dba-amsterdam.nl  (hierna de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”).

1 Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is dba advies amsterdam, IJsbaanpad 2, 1076 CV Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister met nummer 85489565.

dba advies amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming benoemd. U kunt de Functionaris voor de Gegevensbescherming bereiken via de onder 10 genoemde contactgegevens.

2 Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van advisering inzake bouwkundige zaken in de breedste zins des woords.

Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen.

Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de Website en het verzenden van emailnieuwsbrieven, en voor statistische- en analysedoeleinden, met het oog op managementinformatie ten behoeve van onszelf en onze cliënten en met het oog op de ontwikkeling van informatieproducten ten behoeve van derden. In deze informatieproducten wordt informatie alleen op geaggregeerd niveau verwerkt opdat deze niet tot natuurlijke personen is te verwerken.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten. Voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies en webbeacons vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Het kan voorkomen dat wij u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek dat wij uit laten voeren door een verwerker. Wij gebruiken deze gegevens om onze service en dienstverlening te beoordelen en verbeteren. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Uw antwoorden delen wij alleen met onze opdrachtgevers en worden nooit openbaar gemaakt.

3 Welke persoonsgegevens

Indien u de Website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• De naam van de browser die u gebruikt;

• Het besturingssysteem dat u gebruikt

• De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt

• Het device dat u gebruikt

• Locatiegegevens

• Surfgedrag en acties


4 Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekend maakt, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

5 Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.

Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ons (al dan niet ten behoeve van onze klanten) ingeschakelde opdrachtnemers, zoals onderhoudsbedrijven, ICT-dienstverleners of bijvoorbeeld deurwaarders. 

6 Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door dba advies amsterdam in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie uit noodzaak plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG– de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en dba advies amsterdam of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen dba advies amsterdam en een derde, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

7 Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

8 Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wij kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er

daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

9 Uw rechten

U hebt het recht om dba advies amsterdam te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om dba advies amsterdam te verzoeken om de gegevens te wissen.

In bepaalde gevallen mag u ons vragen om een kopie van uw gegevens en om doorgifte van deze kopie aan een andere partij.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met dba advies amsterdam per brief of email via de hieronder genoemde contactgegevens. dba advies amsterdam neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10 Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via:

dba advies amsterdam.;

IJsbaanpad 2;

1076 CV Amsterdam

telefoon: 020 662 65 60

advies@dba-amsterdam.nl

KvK-nummer: 85489565

privacybeleid dba advies amsterdam.pdf